Events

Wéinst der Corona Pandemie ass et dëst Joer eng grouss Ongewëssheet weieng Eventer den FC Biekerech kann/dierf organiséieren. Mir hoffen awer dass mir dat eent oder anert Fest kennen organiséieren an zesummen mat iech feieren kennen. Méi Detailer iwwert bevirstoend Eventer gitt der dann och hei gewuer.

Zum Gléck konnten mir awer des Joer ier déi ganz Krise ugaangen ass a puer Manifestatioun fir iech organiséieren.